Ἀρχική

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ναός - Ἱστορία

Ἐνοριακή ζωή

Νεότητα

Πρόγραμμα μηνός

Ἐπίκαιρα

Ἄρθρα - Μελέτες

Ὀρθόδοξοι κόμβοι

Ἐπικοινωνία

Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ


ΜΑΡΤΙΟΣ


ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π.μ.


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἤ Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ: 6.00 μ.μ.


Ὅλες οἱ ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες τοῦ μηνός Μαρτίου τελοῦνται σύμφωνα μέ τό

Πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


Λῆξις Θ. Λειτουργιῶν :  Κυριακές 10.30, ῾Εορτές 9.30, Καθημερινές 9.00.

ΑΡΧΙΚΗ